ศาลาเฉลิมกรุง : เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1. ศาลาเฉลิมกรุง จัดแสดงละคร “ศรีธรรมาโศกราช”

    ศาลาเฉลิมกรุงจัดแสดงละคร “ศรีธรรมาโศกราช”ประพันธ์บทโดย อาจารย์สมภพ จันทร์ประภา กำกับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ นำแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ พระเอกจากกรมศิลปากร ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ และนักแสดงคุณภาพแห่งวงการนาฏศิลป์ไทย รายได้จากการจัดแสกงละครนำเข้าสมทบกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทยและศูนย์รักษ์ศิลป์ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ในการนี้ พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
    อ่านต่อ
    ปิด